Betooni üldised tarnetingimused

1 Tellimine

Tellimuse jaoks  saad vormi alla laadida paremalt või siit: Tellimiskiri

Tellimus tuleb esitada e-kirjana, faksina või Ostja ja Müüja kokkuleppel suuliselt hiljemalt valule eelneval tööpäeval kella 12.00-ks. Tellimuses tuleb näidata: Ostja nimi ja telefon, objekt, tarne maht, soovitav tarneaeg ja koht, tarne intervall, betooni klass, täitematerjal, erinõuded betoonile, pumpamise vajadus, pumpamise kaugus jne. informatsioon, mis on tellimuse täitmiseks vajalik. Tellimus, mis toimub nädalavahetusel, peab olema ette tellitud hiljemalt nädalavahetusele eelneval neljapäeval. Pooled kohustuvad kokkulepitud tarnegraafikust kinni pidama. Ostja võib muuta või tühistada tellimust kokkulepitud tarnele eelneval tööpäeval enne kella 16.00. Hilisemal tühistamisel kohustub Ostja hüvitama Müüjale seeläbi tekitatud kahju. Betooni tarnete puhul võib esineda sõltuvalt liiklusoludest kõrvalekaldeid kokkulepitud tarneajast.

2 Betooni transport ja pumpamine

Juhul kui toimub ka pumpamine, siis kehtivad ka betooni pumpamise üldised reeglid. Loe lähemalt

Betooni transpordil objektile on Ostja kohustatud tagama takistusteta ja ohutu juurdepääsutee mahalaadimiskohale. Ostja vastutab transpordiga seotud töölubade ja vajaliku liikluskorralduse eest. Müüjale tekkinud kahju, mis on põhjustatud nende nõuete eiramisest, peab hüvitama Ostja. Betooni tarnete puhul võib esineda sõltuvalt liiklusoludest kõrvalekaldeid kokkulepitud tarneajast.

3 Betooni vastuvõtt

Betooni vastuvõtuks on kohustuslik volitatud isiku nimel toodud telefoninumbri olemasolu objektil, mis on esitatud Lepingus või Tellimuses, sest betooni vastuvõtt kinnitatakse PIN koodiga, mis saadetakse antud mobiiltelefoni numbrile. Vastasel juhul loetakse Tellimus täidetuks ja esitatud andmed vaidlustamisele ei kuulu.

Ostja kohustub betooni vastuvõtmisel kontrollima betooni saatelehelt selle vastavust tellimusele: betooni klassi, kogust, erinõudeid jne. Vee lisamine betooni peale tehasest väljumist on keelatud. Erijuhtudel on see mõeldav, kuid selles peab eelnevalt Müüjaga kokku leppima. Betoonis silmaga märgatavast või teistest kontrollidest selguvast vigadest tuleb koheselt teavitada Müüjat. Ostja esindaja juuresolekul koostatakse kahepoolne akt puuduste kohta. Nende nõuete mittejärgimisel loetakse betoon vastuvõetuks ja Ostja ei või tugineda betooni nõuete mittevastavusele. Objektil lisaainete lisamist ja koorma vastuvõttu kinnitab Ostja volitatud esindaja oma allkirjaga saatelehel. Samuti märgib Ostja saatelehele betooni tehnika saabumis- ja lahkumisaja ning aktsepteerib oma allkirjaga nende kasutusaega ehitusplatsil. Ostja näitab autojuhile objektil koha, kus saab pesta mikserit (renni). Juhul, kui Ostja ei järgi betooni üleandmise ja vastuvõtmise tingimusi, eelkõige, kui ta ei võta kaupa vastu kokkulepitud ajal, kohustub ta hüvitama Müüjale seeläbi tekitatud kahju täies ulatuses, kusjuures eeldatakse, et tekitatud kahju ulatub vähemalt tellitud betooni tarne maksumuse summani.

4 Maksetingimused

Kui poolte vahel puudub vastav kokkulepe, siis müüb Müüja Ostjale kaupa ja teenuseid vastavalt kehtivale hinnakirjale. Müüjal on õigus nõuda ettemaksu tasumist. Müüjal on õigus peatada Ostjale müümine kui krediidilimiit on ületatud. Maksmisega viivitamisel maksab Ostja Müüjale viivist 0,05 % tähtaegselt tasumata summalt iga viivitatud päeva eest, samuti on Müüjal õigus peatada Ostja poolt esitatud tellimuste täitmine ning keelduda uute Ostja poolt esitatud tellimuste vastuvõtmisest kuni kõigi võlgnevuste likvideerimiseni.

Allalaaditavad failid