Ohutus betooniseguga töötamisel

Tsemendi veega segamisel tekib leeliseline keskkond. Betoonisegu pH on ligikaudu 11 kuni 13, see tähendab, et tegemist on tugeva leelisega. Betooniseguga töötamisel tuleb ilmtingimata järgida tööohutusnõudeid.

Isikukaitsemeetmed betoonisegu ja betooniga töötamisel

Üldine:

Vältida kontakti naha ja silmadega. Töö ajal vältida värskel betoonil põlvitamist kui vähegi võimalik.
Kui põlvitamine on absoluutselt vajalik, siis tuleb kanda asjakohaseid veekindlaid isikukaitsevahendeid.
Mitte süüa, juua ega suitsetada betooniseguga töötamisel, vältimaks kontakti naha või suu kaudu. Eemaldada määrdunud riided, jalatsid, käekellad jne ning enne uuesti kasutamist tuleb need hoolikalt puhastada.
Enne betooniseguga tööle asumist kanda kätele kaitsekreemi ning teha seda korrapäraste vahedega uuesti.
Vahetult pärast betooniseguga töötamist peavad töötajad end pesema või kasutama nahaniisutajaid.

Silmade/näo kaitse:

Betooniseguga töötamisel kanna silmadega kontakti vältimiseks EN 166-le vastavaid tihedalt sobituvaid kaitseprille.

Naha kaitse:

Kasutada vastupidavaid, hõõrdumis- ja leelisekindlaid sisemiselt puuvillaga kaetud kindaid (valmistatud madala lahustuva Cr (VI) sisaldusega materjalist), saapaid, suletud pikkade varrukatega kaitseriietust, samuti nahahooldustooteid (sh kaitsekreemid), et kaitsta nahka betoonisegu pikaajalise kontakti eest. Erilist tähelepanu tuleb pöörata sellele, et märg betoonisegu ei tungiks saabastesse. Mõningatel juhtudel, näiteks märjal betoonil põlvili töötades on vajalikud veekindlad püksid või põlvekaitsmed.

Hingamisteede kaitse:

Betooniseguga töötamisel ei ole tarvilik kanda kaitsemaski. Küll aga on vaja kanda sobiliku kaitsemaski, mis vastab EN standardi (nt EN 149, EN 140, EN 14387, EN 1827 omab osakeste filtrit FFP1) nõuetele, kivinenud betooni mehaanilisel töötlemisel (lihvimisel, lõikamisel) tekkiva tolmu sissehingamise vältimiseks.

Esmaabimeetmed

Kokkupuude silmadega

Silmi mitte hõõruda, et vältida mehaaniliste mõjutuste tagajärjel tekkida võivaid võimalikke sarvkesta kahjustusi. Kontaktläätsede olemasolul need eemaldada. Kallutada pead vigastatud silma poole, avada silmalaug (silmalaud) laialt ja pesta silm(ad) koheselt, loputades põhjalikult rohke puhta veega vähemalt 20 minutit, et eemaldada kõik osakesed. Vältida loputatud osakeste sattumist kahjustamata silma. Võimalusel kasutada isotoonilist vett (0,9% NaCl). Kontakteeruda töötervishoiuspetsialisti või silmaarstiga.

Naha kokkupuude

Kuiva tsemendi puhul eemaldada ja loputada rohke veega. Märja tsemendi puhul pesta nahka rohke veega.
Eemaldada määrdunud riided, jalatsid, kellad jne ning puhastada need hoolikalt enne uuesti kasutamist. Kõikide nahaärrituste või -põletuste juhtudel pöörduda arsti poole.

Betooni töötlemistolmu sissehingamise korral

Toimetada kannatanu värske õhu kätte. Tolm kurgus ja ninas peaks hajuma iseenesest. Pöörduda arsti poole, kui ärritus püsib või tekib hiljem või juhul, kui ebamugavus, köha või muud sümptomid püsivad.

Ohumärgised

ETTEVAATUST

H318: Põhjustab raskeid silmakahjustusi

H315: Põhjustab nahaärritusi

H317: Võib põhjustada allergilist nahalöövet

H335: Võib põhjustada hingamisteede ärritust

ÄRRITAV

R37/38 Ärritab hingamisteid ja nahka

R41 Raske silmakahjustuse oht

R43 Nahaga kokkupuutel võib põhjustada ülitundlikkust

S2 Hoida lastele kättesaamatus kohas

S24/25 Vältida nahale ja silmadesse sattumist

S26 Silma sattumisel, loputada koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole

S37 Kanda sobivaid kaitsekindaid

S39 Kanda sobivat silmade/ näo kaitset

Jäätmekäitlus

Pärast kivistumist tuleb jääkbetooni käidelda kui ehitusjäädet.