Betooni keskkonnaklassid

Keskkonnaklassi valik sõltub betooni kasutamiskohas kehtivatest eeskirjadest. Keskkonnaklassi valik ei välista betooni kasutamiskohas kehtivate eritingimuste arvestamist või selliste kaitsemeetmete rakendamist, nagu roostevaba teras või teised korrosioonikindlad metallid ning betooni või armatuuri kaitsevõõbad. Betoonile võib üheaegselt mõjuda mitu erinevat mõjurit, sel juhul kasutatakse keskkonnatingimuste väljendamiseks keskkonnaklasside kombinatsiooni.

Keskkonnaklasside kirjeldus standardis EVS-EN 206

Klassi tähis

Keskkonna kirjeldus

Näited keskkonnaklasside rakendamise kohta

1 Korrosiooni- või muu oht puudub

X0

Kui betoon ei sisalda sarrust ega tariraudu: kõik tingimused, välja arvatud need, mille puhul esineb külmumine/sulamine, kulu­mine või keemilised mõjurid.
Kui betoon sisaldab sarrust või tariraudu: väga kuiv.

Betoon väga kuiva õhuga siseruu­mides.

2 Karboniseerumisest põhjustatud korrosioon

Kui sarrust või tariraudu sisaldav betoon puutub kokku õhu ja niiskusega, siis liigita­takse keskkonnatingimusi järgnevalt:

XC1

Kuiv või püsivalt märg

Betoon madala õhuniiskusega sise­ruumides.
Pidevalt vee all olev betoon.

XC2

Märg, harva kuiv

Kaua veega kontaktis olevad betooni pinnad.
Paljud vundamendid.

XC3

Mõõdukalt niiske

Betoon mõõduka või kõrge õhu­niiskusega siseruumides.
Välisõhus olev, vihma eest kaitstud betoon.

XC4

Vaheldumisi märg ja kuiv

Veega kokkupuutuvad pinnad, mis ei kuulu klassi XC2.

Keskkonnaklasside kirjeldus standardis EVS-EN 206

Klassi tähis

Keskkonna kirjeldus

Näited keskkonnaklasside rakendamise kohta

3 Kloriidist (välja arvatud merevee kloriidid) põhjustatud korrosioon

Kui sarrust või tariraudu sisaldav betoon on kokkupuutes kloriidi, sealhulgas jäitevasta­seid sooli sisaldava veega, mis ei pärine mereveest, on keskkonnaklassid järgmised:

XD1

Mõõdukalt niiske

Betoonpinnad, millele langevad kloriide sisaldavad piisad.

XD2

Märg, harva kuiv

Ujumisbasseinid.
Betoon, mis on kokkupuutes klo­riide sisaldava tootmisveega.

XD3

Vaheldumisi märg ja kuiv

Silla osad, millele langevad kloriide sisaldavad piisad.
Sillutised.
Autoparklate paneelid.

4 Merevee kloriidist põhjustatud korrosioon

Kui sarrust või tariraudu sisaldav betoon on kokkupuutes mereveega või sooli sisaldava mereõhuga, on keskkonnaklassid järgmised:

XS1

Sooli sisaldav õhk, kuid mitte otsene kontakt mereveega

Kaldal või selle lähedal asuvad konstruktsioonid.

XS2

Vee all

Mereehitiste osad.

XS3

Loodete-, piisk- ja uduveevööndid

Mereehitiste osad.

5 Külmumise/sulamise mõju koos või ilma jäitevastaste ainetega/-ta

Kui märjale betoonile mõjub nimetamisväärsel arvul külmumis/sulamistsükleid, on keskkonnaklassid järgmised:

XF1

Mõõdukalt veega küllastunud,
ilma jäitevastase aineta

Vihma ja külma eest kaitsmata püstsed betoonpinnad.

XF2

Mõõdukalt veega küllastunud, jäitevas­tase ainega

Teekonstruktsioonide püstsed betoonpinnad, mis on külmumise ja jäitevastast ainet sisaldavate udupiiskade eest kaitsmata.

XF3

Tugevasti veega küllastunud,
ilma jäitevastase aineta

Vihma ja külma eest kaitsmata rõhtsad betoonpinnad.

XF4

Tugevasti veega küllastunud,
jäitevastase ainega või mereveega

Jäitevastaste ainete mõjule avatud tee- ja sillakatted.
Betoonpinnad, mis on avatud jäitevastaseid aineid sisaldavatele pritsmetele ja külma mõjule.

6 Keemilised mõjurid

Kui betoonile toimivad tabelis 2 esitatud looduslikus pinnases ja pinnasevees esine­vad keemilised mõjurid, siis vastavad keskkonnaklassid allpool toodutele:

XA1

Madala keemilise agressiivsusega keskkond

Betoon, mis on avatud looduslikule pinnasele ja pinnaveele vastavalt tabelile 2 EVS-EN 206

XA2

Mõõduka keemilise agressiivsusega keskkond

Betoon, mis on avatud looduslikule pinnasele ja pinnaveele vastavalt tabelile 2 EVS-EN 206

3 Kloriidist (välja arvatud merevee kloriidid) põhjustatud korrosioon

XA3

Kõrge keemilise agressiivsusega kesk­kond

Betoon, mis on avatud looduslikule pinnasele ja pinnaveele vastavalt tabelile 2 EVS-EN 206

 

Standardis EVS-EN 206 esitatud betooni koostise ja omaduste soovitatavad piirväärtused

 

Keskkonnaklass

 

Korro-siooni-oht puudub

Karboniseerumisest tulenev korrosioonioht

Kloriididest tulenev korrosioonioht

Külmumise/sulamise mõjur

Agressiivne keemiline keskkond

 

Merevesi

Muud kloriidid (mis ei pärine mereveest)

 

X0

XC 1

XC 2

XC 3

XC 4

XS 1

XS 2

XS 3

XD 1

XD 2

XD 3

XF 1

XF 2

XF 3

XF 4

XA 1

XA 2

XA 3

Maks V/Ts

-

0,65

0,60

0,55

0,50

0,50

0,45

0,45

0,55

0,55

0,45

0,55

0,55

0,50

0,45

0,55

0,50

0,45

Min tugevus-klass

C12/15

C20/25

C25/30

C30/37

C30/37

C30/37

C35/45

C35/45

C30/37

C30/37

C35/45

C30/37

C25/30

C30/37

C30/37

C30/37

C30/37

C35/45

Min tsemendi- sisaldusc
(kg/m3)

- 260 280 280 300 300 320 340 300 300 320 300 300 320 340 300 320 360

Min õhu-sisaldus
(%)

- - - - - - - - - - - -

4,0a

4,0a

4,0a

- - -

Muud nõuded

- - - - - - - - - - -

Piisava külmumis/sulamis-kindlusega standardile EN 12620 vastav täitematerjal

-

Sulfaadikindel tsementb

Kui õhku ei manustata, tuleks betooni toimivust katsetada, kasutades sobivat katsemeetodit, ja võrrelda betooniga, mille külmakindlus antud keskkonnaklassi puhul on kontrollitud.

Kui keskkonna sulfaatidesisaldus viib keskkonnaklassideni XA2 ja XA3, siis on oluline kasutada sulfaadikindlaid tsemente, mis vastavad standardile EN 197-1 või vastavatele täiendatud rahvuslikele standarditele.

k-väärtuse kontseptsiooni rakendamisel muudetakse vesi-tsementtegurit ja tsemendisisaldust vastavalt jaotisele 5.2.5.2.