Ettevõttest

Heidelberg Materials Betoon AS on moodustatud 2003. aastal kuuludes maailma ühte juhtivasse ehitusmaterjalide kontserni Heidelberg Materials, kus töötab ligi 51 000 inimest rohkem kui 40 riigis. Heidelberg Materials Betoon AS tegeleb kaubabetooni tootmise, selle transpordi ja pumpamisega. Lisaks pakub ettevõte Skandinaavia päritolu tardkivikillustikku.

Heidelberg Materials Betoon AS on palju panustanud üle-eestilise tehastevõrgustiku loomisesse, et olla ehitajale võimalikult lähedal. Pakume kvaliteetset betooni ja transporditeenust võimalikult operatiivselt üle terve Eesti. Heidelberg Materials Betoon AS-i tehased paiknevad Laagris Tänassilma tehnopargis, Maardus, Jõhvi tööstuspargis, Türi lähedal Säreveres ja Pärnu linnas.

Meie väärtused

Ettevõtte keskseteks väärtusteks on keskkonna hoid ja säästev areng. Oma töös peame oluliseks täpsust, innovaatilisust ja kliendikesksust. 

Heidelberg Materials Betoon AS-i eesmärk on kindlustada, et tootmistegevus oleks ohutu, toodang kvaliteetne ja teenus jätkusuutlik. Nii tagab meie meeskond oma tööga klientide rahulolu.

Kvaliteet

Heidelberg Materials Betoon AS-i kvaliteedijuhtimissüsteemi eesmärk on tagada kvaliteet ja pidev parendamine tuginedes järgmistele põhimõtetele:

 •  Standardite ja muude nõuete järgimine.
 •  Kliendile orienteeritus – pakume kliendile alati parima lahenduse.
 • Võtame arvesse klientide tagasisidet ja hinnangut.
 •  Vaidlused ja ebakõlad lahendame aktiivselt suheldes.
 •  Pikaaegne turukogemus.

Tööohutus

Töötervishoiu- ja ohutusjuhtimissüsteemi eesmärk on tagada kõikidele töötajatele ja koostööpartneritele ohutu töökeskkond. Juhindume põhimõtetest:

 • Liigume suunas, et pakkuda oma töötajatele võimalikult ohutut ja turvalist töökohta.
 • Meie töötajad tegutsevad viisil, mis aitab riske vähendada ja õnnetusi ära hoida.
 • Töökohtade järjepidev inspekteerimine ja töötajate ohutuskäitumise jälgimine.
 • Töötajate pädevuse tõstmine ning vastutustundliku käitumise arendamine.
 • Oleme teadlikud meile kohalduvatest õigusaktidest ja muudest nõuetest ning oleme võtnud kohustumuse neid täita igapäevatöös.

Keskkond

Heidelberg Materials Betoon AS arvestab oma igapäevases tootmis- ja äritegevuses aktiivselt keskkonnahoidlikkusega, et  tagada jätkusuutlik ja säästlik areng järgmiste tegevustega:

 • Keskkonnasäästlik tootmistegevus on võtmeprintsiibiks kõigis meie tootmisüksustes. 
 • Sorteerime ohtlike jäätmeid keskkonnasõbralikult.
 • Meie eesmärk on teostada betoonijääkide ümbertöötlemist kõigis tehastes.
Heidelberg Materialsi tarnija juhis

Heidelberg Materialsi äritegevuses lähtutakse üldiselt asjaomase riigi õigusaktidest, mis käsitlevad keskkonnakaitset, tooteohutust ja sotsiaalkindlustusega seotud küsimusi. Heidelberg Materialsi kõige tähtsam tegevuspõhimõte on, et me nõuame ametlikult kõigilt oma tarnijatelt meie tarnijate tegevusjuhendi järgimist ja käitumist viisil, mis on selle tegevusjuhendiga kooskõlas.

Heidelberg Materialsi ärieetika koodeksi alusel koostatud tarnijate tegevusjuhendi eesmärk on tagada terves meie tarneahelas vastavus rahvusvahelisele sotsiaalse vastutuse standardile SA 8000, keskkonnastandardile ISO 14001 ja Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni põhimõtetele.Käesolev, kogu maailmas kohaldatav tarnijate tegevusjuhend, on kõigi lepinguliste suhete alus. Heidelberg Materials väärtustab tihedat ja tulemuslikku koostööd oma tarnijatega. Kui aga tarnijate tegevusjuhendit on oluliselt rikutud ja rikkumise kõrvaldamiseks tehtud jõupingutus ei anna tulemusi kas tarnija soovimatuse tõttu või seetõttu, et edasise tegevuse kava ei ole võimalik kokkulepitud aja jooksul rakendada, siis lepinguline suhe lõpetatakse.

Heidelberg Materialsi tarnijatelt eeldatakse järgmiste põhimõtete järgimist.


Töötingimused ja tööjõud

 1. Tarnijad ei tohi üheski tootmisetapis kasutada lapstööjõudu. Tarnijad peavad järgima Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsioonides soovitatud vanuse alammäära töölelubamisel.

 2. Töötasud ja hüvitised peavad vastama miinimumpalga, ületunnitöö ja seadusjärgsete hüvitistega seotud aluspõhimõtetele.

 3. Igasuguse sunniviisilise ja kohustusliku töö kasutamine on keelatud. Töötajatel peab olema võimalik töösuhe pärast mõistliku etteteatamisaja möödumist lõpetada.

 4. Tarnijad peavad järgima töötajate õigust ühinemisvabadusele ja kollektiivläbirääkimistele, kui need õigused on seadusega ette nähtud.

 5. Töötajatele tuleb tagada ohutud ja tervislikud töötingimused, mis vastavad kohaldatavatele tööohutuse ja töötervishoiu normidele või ületavad neid norme.

Keskkonnanõuded

 1. Tarnijad peavad oma äritegevuses hoolima keskkonnast ja täitma kõiki asjaomase riigi sellekohaseid õigusakte.
 2. Kõik pakutavad tooted ja teenused peavad vastama asjakohastes lepingutingimustes määratletud keskkonna-, kvaliteedi- ja ohutuskriteeriumidele ning olema sihtotstarbelisel kasutamisel ohutud.

Ärieetika

 1. Äritegevus peab olema aus. Ühelegi Heidelberg Materialsi töötajale ega kolmandale isikule ei tohi tema ülesannete täitmise viisi mõjutamiseks pakkuda ega teha ühtki makset või kingitust, osutada ühtki teenust ega pakkuda mingit meelehead või eelist. Samamoodi ei paku ega tee Heidelberg Materials ühelegi tarnijale tema ülesannete täitmise viisi mõjutamiseks ühtki makset või kingitust, ei osuta ühtki teenust ega paku mingit meelehead või eelist.
 2. Tarnijad peavad austama inimõigusi. Keelatud on igasugune töötajate ahistamine ja diskrimineerimine, muu hulgas soo, etnilise päritolu, nahavärvuse, usutunnistuse, seksuaalse sättumuse, puude või vanuse alusel.

 Kokkuvõtvad märkused

 1. Heidelberg Materialsi otsestelt tarnijatelt eeldatakse, et nad nõuavad käesolevas tarnijate tegevusjuhendis esitatud põhimõtete järgimist oma otsestelt tarnijatelt ja kontrollivad nende põhimõtete järgimist oma tarneahelates. 
 2. Siin esitatud tingimuste jõustamine on pikaajaline õppimis- ja arenguprotsess. Me teeme vastavuse tagamiseks oma tarnijatega koostööd ning vaatame põhimõtteid järjepidevalt läbi ja vajaduse korral muudame neid.
 3. Tarnijad võivad kurta kohaldatavate õigusaktide või Heidelberg Materialsi sise-eeskirjade rikkumisega seotud muresid meie vihjeliini MySafeWorkplace kaudu
  www.mysafeworkplace.com