Betooni pumpamise üldised reeglid

1 Tellimine

Betooni vastuvõtuks objektil on kohustuslik esitatada Lepingus või Tellimuses volitatud isiku nimi ja telefoninumber.
Kontaktisiku mobiiltelefonfonile saadetakse vastuvõtu kinnitamiseks PIN kood, millega peale töö lõppu objektil tarne kinnitatakse.
Kontaktisik, kellele PIN kood saadeti, vastutab isiklikult tarne kinnitamise eest ning esitatud andmed vaidlustamisele ei kuulu.

Betoonipump ja betoon tuleb tellida aegsasti enne kindlaks määratud tööde toimumise kuupäeva. Tellimuse tühistamisest või mõnest teisest muutusest tuleb teatada Müüjale võimalikult operatiivselt, vastasel juhul kui tehnika ja betoon on tehasest välja sõitnud, kannab kulud Ostja. Ostja garanteerib, et kõik esitatud olulised andmed, mis on aluseks ülesande planeerimisele, läbiviimisele ja asendamisele, on õiged. Enne pumpamise läbiviimist peab Ostja, võimaliku alltöövõtja ja Müüja vahel olema saavutatud täielik kokkulepe. Eriti oluline on täpse kokkuleppe saavutamine ja informatsiooni õigsus muudetud tardumise kiiruse, pika pumbaliini, raskete ilmastikutingimuste ja keerulise töömaa asukoha puhul. Juhul kui Ostja soovib kasutada betoonipumpa mõnel teisel otstarbel kui tellimuses esitatud, tuleb selleks saada eelnevalt vastav luba Müüjalt.

2 Betooni sobivus ja maht

Ostja peab alati arvestama sellega, et kas planeeritavat betooni on võimalik ka pumbata. Juhul kui betoonisegu erineb normaalseks pumbatavuseks ettenähtud betoonist, tuleb Müüjat sellest ette teavitada. Müüja otsustab, kas on vaja muuta betooni koostist või kasutada abivahendeid enne tegeliku pumpamise algust. Vastavad kulud kannab Ostja. Pumbatud mahuga tähistatakse värsket betoonisegu mahtu, mis on saatelehtede alusel pumba läbinud. Silmas peab pidama seda, et kui tegu on külmakindlate betoonidega, suurte mahtudega, kiubetoonide või pikkade pumbaliinidega, võib osutuda vajalikuks eraldi betoonipumba kasutamine. Väiksemaid ja lihtsamaid töid tehakse pumide abil. Alati kasutatakse võimalusel esimese valikuna pumi ja alles siis betoonipumpa.

3 Tööplats, teed ülespaneku- ja puhastusplatsini

Siit leiab pumpava tehnika massid ja gabariidid. Loe lähemalt

Ostja vastutab täielikult juurdepääsetavuse ja teede vastupidavuse ning läbivuse eest, samuti vastavalt sobiliku betoonipumba ülespanekupaiga eest. Maapinna kandevõime pumba käppade all peab olema vähemalt 0,5 MPa. Ostja vastutab selle eest, et pumpamist ja pumbamasti liikumist ei sega ja ei sea ohtu elektri- või muud õhus olevad liinid. Päästetööde kulud ja muud kulud, mis on tingitud puudustest katab Ostja. Betoonipumpa peab olema võimalik asetada horisontaalselt ilma spetsiaalse toestuseta. Ostja vastutab valgustuse ja pritsmetekaitsme eest betooni vastuvõtul ning määratud ülespaneku- ja puhastuspaiga koristamise eest. Teatud juhtudel on Müüjal õigus nõuda vee olemasolu Objektil.
Ostja vastutab, et vastutav tööd juhtiv personal on tööpaigal alates pumba ülespanekust kuni selle äraviimiseni Objektilt. Objekti vastutav persoon juhatab kätte pumba ülespanekupaiga ning peab, silmas pidades ohutusnõudeid, korraldama järelvalve jälgimaks töö kulgu.

4 Personal

Pumba juures töötab pumbajuht, kelle peamiseks ülesandeks on korraldada betoonipumba tööd. Ostja poolsel nõudmisel võib olla lisatud Müüja poolt lisapersonal. Kulusid arvestatakse vastavalt kehtivale hinnakirjale või kokkuleppele. Pumbaliini monteerimine ja demonteerimine tehakse Ostja poolt pumbajuhi korralduste alusel.

5 Lisavarustus

Ostja kannab ning katab tekkivad kulud seoses monteerimise, demonteerimise ja pumbatorude puhastamisega ning lisavarustuse ja juurdekuuluva transpordiga.

6 Ilmastikust tingitud kulud

Ostja katab seoses ilmastiku- ja temperatuuritingimustest lähtuvate lisanduvate abinõudega tekkivad kulud.

Silmas tuleb pidada, et pumpamisest on Müüjal õigus keelduda kui on tegemist välisõhutemperatuuriga alla – 10ºC , tugeva tuulega (enam kui 14 m/s) või nende kahe ebasobiva kombinatsiooniga.

7 Viga või hilinemine

Juhul kui on tekkinud probleem betooni tarnega peab Müüja koheselt võtma kasutusele vajalikud abinõud. Kui tekkinud vea puhul võetakse abinõu kasutusele 3 tunni jooksul ei saa Ostja nõuda kahjutasu. Kui eelpool nimetatud olukorras ei võeta abinõusid kasutusele 3 tunni jooksul ning hilinemine on olulise tähtsusega on Ostjal õigus tühistada tellimus. Müüja poolt põhjustatud hilinemiste puhul rohkem kui 3 tundi on kahjutasu ulatus maksimaalselt kuni tellimusest tulenev pumbateenuse hind.

8 Ohutusnõuded

Müüja vastutab, et Eesti Vabariigis vastavate ametkondade poolt välja töötatud ohutus- ja kaitsenõuded on täidetud. Betooni pumpamisel on peamiseks ohuallikaks kõrge rõhk, mis on kogu pumba toruliinis. Võimalik on betooni kiire väljapaiskumine toru või mõne liitekohapurunemisel, ka äkilisel rõhu muutumisel pumba kolust või toru/vooliku otsast. Sellest tulenevalt tuleb kasutada kaitsevahendeid (kiivrit, pikka kaitseriietust, turvasaapaid, kaitseprille, tugevaid töökindaid). Pumba ja pumbaliini ümbruses on soovitatav viibida nii vähe kui võimalik ja hoida eemal kõrvalised isikud. Oluline on meeles pidada, et pumbaliin ja voolikud koos betooniga on suure kaaluga ja nende tõstmine ja liigutamine kõrgemal või ebatasasel pinnal võib olla ohtlik.

9 Force majeure

Suure külmaga (välisõhutemperatuuril alla – 10ºC) või tugeva tuule puhul lükatakse kokku lepitud või juba alustatud pumpamine edasi kuni ilmastikuolude paranemiseni. Müüja ja Ostja ei tohi esitada teineteise vastu nõudeid esitada juhul kui tellimuse täitmist takistavad sõltumatud asjaolud nagu näiteks streik, liiklustakistus, õnnetus tehnikaga ja tööde teostamiseks täielikult sobimatu ilm ning kui vastaspoolt seejuures viivitamata informeeritakse sellise asjaolu tekkest.